Geron 1 - 2011
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
INHOUD

Redactioneel | Max de Coole, Monique Romeijn & Arie Stolk
Politiek

De verwaarlozing van het grijze electoraat | André Krouwel
De geringe aandacht voor ouderen in verkiezingsprogramma’s van Nederlandse politieke partijen.

Portretten van oudere politici | Monique Romeijn
Andries van Dijk (72), fractievoorzitter ChristenUnie in de provinciale staten van Zuid-Holland.

De politieke voorkeur van ouderen | Galen Irwin
Verschillen tussen oud en jong zijn op het politieke veel minder groot dan vaak wordt aangenomen.

Portretten van oudere politici | Max de Coole
Willibrord van Beek (61), lid Tweede kamer voor de VVD.

Hoe pakken lokale verschillen in Wmo-beleid uit voor ouderen? | Mirjam de Klerk & Monique
Romeijn
Er is nog geen samenhang tussen de politieke kleur van gemeenten en de invulling van het Wmo-beleid.
Wel wordt duidelijk wat van belang is voor redzaamheid en participatiemogelijkheden.

Portretten van oudere politici – Arie Stolk
Ans Mann (74), fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van Groenlinks in Soest.

Interview met Hans Simons | Christina Mercken & Henk Bakkerode
Ik heb van beide ouders geleerd om tot op hoge leeftijd actief te blijven.

Gerōngrafiek | Hanna van Solinge
Politieke betrokkenheid: een kwestie van leeftijd?

Ouderen maken de civil society | Wim van Minnen
Ouderenorganisaties gaan de uitdaging aan die de vergrijzing aan ouderen en samenleving stelt.

De discussie
De pensioenleeftijd moet ook gelden voor gekozen politici.

De babyboomgeneratie in de 21-ste eeuw: er moet nog iets afgemaakt worden | Pieter van Dijk
Babyboomers moeten zichzelf recyclen om te ontdekken wat ze voor deze tijd waard zijn.

Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen

Ver weg, maar toch dichtbij... | Kaja van Rhijn
Awareness systemen koppelingen verschillende computersystemen en stimuleren zo gevoelens van verbondenheid
bij sociaal geïsoleerde ouderen.
Tijdschrift over ouder worden & samenlevinGerōn 1/2011 g

Column | Christina Mercken
Gebreken

De winst van aandacht voor levensvragen van ouderen is 1 staat tot 4 | Christien Begemann
Onderzoek laat zien dat de maatschappelijke baten van aandacht voor levensvragen groot zijn.

Stadsdorp Zuid. Burgerinitiatief in zorg en dienstverlening | Ger Tielen & Jacques Allegro
Geëngageerde ouderen richten een coöperatie op voor zorginkoop en onderlinge dienstverlening.

Column | Joep Dohmen
Het leven als reis?

Werk en inkomen van de ouder wordende Nederlander | Arie Stolk
Hoe kunnen de sociale partners de arbeidsmarktpositie van ouderen verbeteren?

Boekbespreking | Bert van Sprundel
Kees Penninx (2010). Zin in meedoen. Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van
mensen in de derde levensfase.

Het is tijd. Tijdsbeleving van ouderen en timing van de zorg | Gabriëlle Verbeek
De zorg kan voordeel doen met kennis van de verschillen in tijdsperspectieven van ouderen.

Gedicht – C. Buddingh’
Lente en ouderdom

Sociale banden houden niet op bij de grenzen van woonservicegebieden | Lilian Linders
Informele steun aan kwetsbare ouderen in woonservicegebieden is niet zo gemakkelijk te realiseren.

Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen

Boekbespreking | Cees Hertogh
Frits de Lange (2010). Waardigheid – voor wie oud wil worden.

Aandacht voor talenten 50-plus vrouwen | Lotte Wouters
In toekomstwerkplaatsen ontdekken vrouwelijke senioren hun passie en wat ze ermee kunnen doen.

Nationaal Programma Ouderenzorg | Albertine Stolk
Krachtig cliëntperspectief als tijdelijke speeltuin of toekomstige praktijk?

Onderlinge verbondenheid bij Indische senioren | Josine Engels
Een gedeeld verleden vormt de basis van onderlinge verbondenheid bij Indische ouderen.

Column | Arno Wip
Afscheid

Andere beschikbare nummers of artikelen