Geron 4 - 2009
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Redactioneel | Max de Coole, Mariëlle Cuijpers & Arie Stolk
Oudereneconomie

Oudereneconomie: tussen gasbel en kostenpost | Max de Coole & Arie Stolk
Van arbeid tot zorg, van consument tot erflater, de oudereneconomie is big business.

Nieuwe successiewetgeving: gij zult nog maar één partner hebben | Bernard Schols
Miljarden euro’s worden ieder jaar nagelaten. De gewijzigde wetgeving vergt goede voorlichting.

Discussie
‘Ouderen moeten hun geld niet bewaren voor het nageslacht.’

Interview met Bert de Vries | Christina Mercken & Henk Bakkerode
‘Het kabinet doet alsof de hele samenleving bestaat uit krachtspatsers.’

Column | Christina Mercken
Bejaarde

Regel de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in de CAO | Robin van Barneveld &
Henk Berg
De verantwoordelijkheid voor de arbeidsparticipatie van oudere werknemers kan niet worden overgelaten aan alleen directies of lijnmanagers.

Levensfasebewust personeelsbeleid en gedifferentieerd ouder worden | Piet Houben
Mentaal en sociaal blijven ouderen tot hoge leeftijd doorgroeien en dat is van grote waarde voor onze kenniseconomie.

Willen artsen langer doorwerken? Een pilotonderzoek | Hans Jacobs, Ine Klijn & Anke Schuurhuis
Veel artsen willen wel langer doorwerken, maar een deel zeker niet na hun 65e.

Van oude naar nieuwe mythen over ouder worden | Dorly Deeg
Het is opvallend dat positieve beeldvorming de negatieve vervangen heeft. Maar daarmee ontstaan
weer nieuwe mythen.

Gerōngrafiek | Hanna van Solinge, NIDI
Hoog opgeleide mannen en vrouwen leven langer en zijn langer vitaal.

Ouderenzorg op de schop | Wim Groot
De zorg wordt onbetaalbaar en vergt ongewoon zwaar ingrijpen van de overheid.

De waarde van vrijwilligerswerk van ouderen | Lucas Meijs & Lonneke Roza
Tegenover het vele vrijwilligerswerk dat ouderen verrichten, staat een aanzienlijke (economische)
waarde die in euro’s is uit te drukken.

Werken met geluksroutes in de Wmo | Aad Francissen
Het Geluksbudget is de sleutel om mensen werkelijk uit hun sociaal isolement te halen.

Effectiviteit van ergotherapie aan huis bij dementie | Maud Graff, Carola Döpp, Myrra Vernooy & Marcel Olde Rikkert
Ergotherapie is minstens zo effectief als geneesmiddelen als interventie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers.

Nationaal Programma Ouderzorg verbetert zorg voor ouderen met complexe hulpvragen | Laura
van der Mark
In het Limburgs Ketenzorgmodel werken cure, care, preventie en welzijn samen.

GRIP en GLANS: eigen regie en welbevinden van ouderen | Nardi Steverink
Eigen regie en welbevinden staan centraal in het ouderenbeleid. Met zelfmanagementcursussen voor
ouderen krijgen deze termen ook praktische betekenis.

Je thuis voelen in de zorg | Yvonne Heygele
Om culturele barrières bij oudere migranten zelf en bij zorg- en welzijnsinstellingen te slechten, moet er over de hele linie meer ingezet worden op interculturalisatie.

Geestelijke verzorging in verzorgingshuizen: bekend maakt bemind | Freek Boon
Moderne geestelijk verzorging is tamelijk onbekend. Werk aan de winkel daarom voor geestelijk verzorgers. Bekend maakt namelijk bemind.

Gesignaleerd | Inge Klück

Andere beschikbare nummers of artikelen