Geron 4 - 2008
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
1 Redactioneel | Henk Bakkerode en Christina Mercken
Geron tien jaar

4 Anders in beeld: de oudere aan het begin van de 21e eeuw | Paul Schnabel
Een overzicht van de vergrijzing en de ontkrachting van enkele vergrijzingsmythes.

9 Sociale gerontologie in Nederland tussen toen en straks | Fleur Thomése & Theo van Tilburg
Ontwikkelingen in onderzoek en opleidingen van de sociale gerontologie; een terug- en vooruitblik.

13 Interview met Kees Schuyt | Henk Bakkerode & Christina Mercken
Oudere generaties moeten bij blijven dragen, relaties behouden met jongere generaties en niet verzinken in passiviteit.

18 Arbeid en inkomen van ouderen: de toekomst ziet er rooskleurige uit! | Paul de Beer
De arbeidsdeelname en het gemiddelde inkomen van ouderen stijgen gestaag waardoor hun toekomst er in sociaaleconomisch opzicht rooskleurig uitziet.

22 De ‘vergrijzing’ zijn wijzelf | Godelieve van Heteren
Oproep aan 50-ers om het publieke debat te doordringen van eigen vitale beelden van ouder worden en de waarden van het ouder worden.

25 Wat zeggen de fondsen?
De belangrijke fondsen geven hun zienswijze op het recente verleden en de nabije toekomst van hun subsidiebeleid en -praktijk.

31 Zilveren motor vraagt permanent onderhoud | Kees Penninx
Van de moderne senioren wordt veel vrijwillige maatschappelijke inzet verwacht. Maar dit robuuste beeld begint haarscheurtjes te vertonen.

35 Babyboomers, big business in de polder | Alexander van de Kerkhof
Ouderen worden commercieel almaar interessanter. De ouderenmarkt is booming. Maar succesvol segmenteren blijkt nog een hele kluif.

39 Gerongrafiek | Tineke Fokkema
Nederland nog steeds lichtgrijs

40 Leren voor een lang leven | Eric Bleumink
Geestelijk en sociaal actief blijven houdt de cognitieve vaardigheid in stand. Oudereneducatie draagt daar in toenemende mate aan bij.

43 Gedicht | Anke van Rietschoten
Wanneer hij thuiskwam

44 Woningcorporaties voortrekker in huisvesting ouderen | Peter Jansen & Willem van Leeuwen
De woonwensen van ouderen wijken steeds minder af van die van anderen. De investering voor woningcorporaties ligt daarom vooral bij woonzorgcombinaties.

48 De noodzaak van een generatiebestendige belangenafweging | Lodewijk de Waal
Politieke organisatie op basis van leeftijd heeft geen toekomst omdat het tot vijandigheid tussen generaties leidt. Het gaat er om ouderenbelangen mee te wegen.

51 Internationalisering: het toenemende soortelijk gewicht van vergrijzing | Ger Tielen
Bij de benadering van de diverse vergrijzingsvraagstukken maakt Nederland onvoldoende gebruik van internationale ervaringen en kansen. Daar ligt nog veel te winnen.

55 Column | Christina Mercken
Generatieconflict in het klein

56 Allochtone ouderen nog te weinig op het netvlies | Harry Mertens
De sense of urgency ontbreekt om een goede hulp- en dienstverlening te bieden aan de oudere allochtonen van nu en aan de grote groepen die eraan komen.

61 Welzijnswerk voor ouderen: meebewegen met de generaties | Frank van Rooij & Toon Verlaan
Het professioneel welzijnswerk op gemeentelijk niveau is klaar voor de toekomst. Het beweegt mee met de tijd en sluit steeds weer aan op behoeften van ouderen.

Andere beschikbare nummers of artikelen