Geron 2 - 2008
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
1 Redactioneel | Inge Klück en Toon Verlaan
Oudere Vrouwen - onzichtbare vrouwen

4 Een land waar vrouwen oud willen worden… | Laura Christ en Els Messelis
Oudere vrouwen staan anno 2008 wel op de maatschappelijke agenda maar er is tegelijkertijd nog steeds teveel onzichtbaarheid.

8 Verborgen vrouwen, onafhankelijke raadsvrouwen vroeger en nu | Anneke B. Mulder-Bakker
Waarom lukte wijze, oude vrouwen in de middeleeuwen wel wat oudere vrouwen nu niet lukt, als zij een leidende rol willen spelen in de samenleving?

11De weduwe en de kikker | Magda Michielsens
In het echte leven zijn er talloze oudere vrouwen zoals in dit verhaal, die de continuïteit van de samenleving mogelijk maken.

16 Interview met Hedy d’Ancona | Henk Bakkerode en Christina Mercken
Vrouwen en ouderen hebben op de arbeidsmarkt een klapstoelfunctie.

21 Ambivalentie tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid; oude vrouwen in de kerken | Riet Brons-Storm
Zichtbaar of onzichtbaar. Veel oudere vrouwen leven met een ‘overlevingsgeloof’ binnen of buiten basisgemeenten en de Oecumenische Vrouwenbeweging.

24 Seksualiteitsbeleving bij 50-plussers: genieten is troef, ook voor oudere vrouwen | Els Messelis en Ilse Van de Velde
Seks is nog steeds vanzelfsprekend bij 50-plussers. Zij putten uit een rijk repertoire van seksuele handelingen. De verschillen, die er altijd al waren tussen mannen en vrouwen, blijven bestaan.

27 Gedicht | Seizoenwisseling van Gerard Lodder

28 Zelfredzaamheid van oudere migrantenvrouwen | Marjan de Gruijter en Marjolijn Dilstelbrink
Oudere migrantenvrouwen vormen een kwetsbare groep, maar leven minder geïsoleerd dan gedacht. Er zijn verschillende aanknopingspunten om de zelfredzaamheid van deze vrouwen te vergroten.

31 Een slimme overheid denkt aan ‘haar’ pensioen op tijd | Ann Van den Troost
Als gepensioneerde werknemers hebben vrouwen en mannen in België een sterk verschillende pensioenbescherming. Achtergronden en de maatschappelijke en beleidsmatige uitdagingen.

35 (Onzichtbaar) geweld tegen oudere vrouwen | Els Messelis
Geweld tegen oudere vrouwen is een taboe. Bewustwording kan zeer relevant zijn om preventief op te treden tegen dergelijk geweld. ‘Daphne’, een Europees project.

37 Discussie | ‘Oudere vrouwen hebben het aan zichzelf te danken, dat zij onzichtbaar blijven in onze samenleving’

42 Balanceren in de informele zorg | Alice de Boer, Joost Timmermans en Klarita Sadiraj
Vooruitberekeningen laten zien dat tot 2020 het aantal informele hulpverleners en ontvangers in evenwicht blijft; de omvang van de groep helpende 65-74 jarigen neemt het sterkst toe.

46 Ouderen en hun volwassen kinderen: Relaties zijn hechter geworden | Suzan van der Pas
Het idee dat ouderen vroeger meer contact hadden en meer steun uitwisselden met hun kinderen dan tegenwoordig klopt niet.

49 Gerōngrafiek | Tineke Fokkema
De sterke toename van het aantal oudere migrantenvrouwen is relevant voor beleid.

51 Creatief ouder worden: autonomie en verbinding. Een trainingsprogramma | Frits Koens en Michael Tophoff
Voor creatief ouder worden zijn naast autonomie, verbinding en opmerkzaamheid essentieel.

52 Boekbespreking | Paul Mercken Joop Belderok
Vitaal en kwetsbaar grijs. Ouderen met lef in een veilige buurt.

55 In uitvoering | Andrea Vogelsanger
Mantelzorg voor roze ouderen: ‘La vieille vie en rose’. Het project Roze Maatjes van het Schorer-instituut te Amsterdam speelt met buddyzorg in op het sociaal isolement onder homoseksuele ouderen.

58 50-Plussers in Europa: ontvangers of juist gulle gevers? | Tineke Fokkema en Susan ter Beke
Europese ouderen ontvangen niet alleen hulp. Zij passen geregeld op hun kleinkinderen en geven meer financiële steun dan dat zij van hun kinderen ontvangen.

62 Actief ouder worden | Joke Meindersma
Hoe allochtone ouderen te bereiken en maatschappelijk actief te krijgen? Wat zijn daarbij de beslissende randvoorwaarden?

64 Mantelzorg en een maatschappijvisie die gedateerd is. Overdenkingen van een alphahulp | Jeannet van der Kamp
Stoelenmantelzorg en thuiszorg niet op een verouderd maatschappijmodel?

67 Column | Christina Mercken
Oudere vrouwen

69 Gesignaleerd | Selectie van nieuwe uitgaven

Andere beschikbare nummers of artikelen