Functieprofiel pedagogisch medewerker ziekenhuizen
Auteur: PMZ
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 2.95
Dit functieprofiel beschrijft de functie van 'pedagogisch medewerker ziekenhuizen'. Deze functie is opgenomen in het beroepsdomein Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). In dit domein zijn ook functieprofielen van andere hulpverleners opgenomen, zoals het profiel van de sociotherapeut, de jeugdwelzijnswerker, de groepsleider en de activiteitenbegeleider/?therapeut. in het bovengenoemde functieprofiel wordt de kern weergegeven van de beroepsuitoefening van de pedagogisch medewerker ziekenhuizen. Het profiel geeft zowel een omschrijving van de vereisten waaraan men moet voldoen om de functie van pedagogisch medewerker ziekenhuizen te kunnen uitoefenen, als een omschrijving van de activiteiten van deze functie. In een ziekenhuis worden kinderen opgenomen met verschillende ziektebeelden. De kinderen zijn van verschillende leeftijden, hebben verschillende geloofsovertuigingen, zijn afkomstig uit verschillende milieus en hebben verschillende nationaliteiten. De kinderen zijn mogelijk verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapt en hebben mogelijk gedrags? en/of sociaal?emotionele problemen en/of psychiatrische ziektebeelden. Deze diversiteit stelt hoge eisen aan het opvoedingsklimaat in het ziekenhuis en aan de medewerkers die in het ziekenhuis werkzaam zijn. De functie van pedagogisch medewerker is met name gericht op het voorkomen van problemen in de ontwikkeling en de opvoeding, als gevolg van ziekte, opname en behandeling in het ziekenhuis. De pedagogisch medewerker is erop gericht kind en ouders te ondersteunen bij het zelfstandig omgaan met en het zo mogelijk oplossen van die problemen. De pedagogisch medewerker levert een bijdrage in de dagelijkse basiszorg voor het kind en bevordert een open communicatie tussen kind, ouders en ziekenhuismedewerkers. Door de specifieke kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerker levert deze een bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstelling van de gezondheidszorginstelling. Deze functionaris is de enige medewerker die specifiek is opgeleid en getraind in de pedagogische begeleiding van de opgenomen kinderen. Op deze wijze draagt de pedagogisch medewerker mede zorg voor een verantwoorde pedagogische situatie tijdens de medische behandeling

Andere boeken binnen Pedagogiek